Euro funderingen

Contractclausule

Contractclausule

  1. De aanneemsom voor het werk is bepaald aan de hand van de inkoopprijzen van o.a. de voor het werk benodigde grondstoffen, materialen, lonen en sociale lasten op het moment van het doen van de prijsaanbieding/offerte. De voor het werk benodigde grondstoffen en (bouw)materialen worden grotendeels ingekocht tijdens het bouwproces.
  2. Partijen zijn zich bewust van het militair conflict in Oost-Europa (hierna ‘het conflict’). Partijen weten op het moment van ondertekenen van deze Overeenkomst niet hoe het conflict zich zal ontwikkelen en welke gevolgen het heeI voor de mogelijkheden van de Aannemer om deze Overeenkomst (onverkort) na te komen. Te denken valt aan schaarste van voor het werk relevante grondstoffen, (half)fabricaten en (bouw)materialen en daarmee samenhangende leveringsproblemen en prijsstijgingen.
  3. Als de Aannemer na het aangaan van deze Overeenkomst wordt geconfronteerd met leveringsproblemen en/of prijsstijgingen, die verband houden met het conflict, treden Partijen in overleg om tot een oplossing te komen. Partijen streven er in dat geval naar de schadelijke gevolgen daarvan voor beide partijen zoveel als mogelijk te beperken.
  4. De Aannemer heeI recht op vergoeding van de extra kosten vanwege de als gevolg van het conflict optredende prijsstijgingen, indien en voor zover die niet reeds in de aanneemsom verdisconteerd zijn.
  5. De Aannemer heeI recht op termijnverlenging als tijdige nakoming van deze Overeenkomst niet mogelijk is als gevolg van het conflict, bijvoorbeeld door de niet of slechte verkrijgbaarheid van materieel en materialen.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact met ons op of vraag een offerte aan. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.